Depilacja woskiem

Cennik

ZabiegCena

Na czym polega depilacja woskiem?

Depilacja woskiem pastą cukrową czy woskiem do depilacji polega na wyrwaniu włosów.

Zanim poja­wią się znowu, minie nawet kilka tygo­dni. Jeśli zabieg będzie odpo­wied­nio regu­lar­nie pona­wia­ny, z czasem włoski mogą rosnąć słab­sze i mniej widoczne.

Depilacja woskiem w domu czy w salonie?

Na rynku dostęp­ne są różne zesta­wy do depi­la­cji woskiem.

Jednak więk­szość osób szyb­ko prze­ko­nu­je się, że samo­dziel­ne próby korzy­sta­nia z tej meto­dy nie przy­no­szą zado­wa­la­ją­cych efek­tów. W gabi­ne­cie ekspert wyko­nu­ją­cy zabieg umie zmniej­szyć przy tym ból. Poza tym dzia­ła precy­zyj­nie i szyb­ko odry­wa wosk od skóry, na co trud­no zdobyć się samo­dziel­nie. W przy­pad­ku wyra­bia­nych samo­dziel­nie past cukro­wych w domu docho­dzi też ryzy­ko poparzeń,a kleista pasta przy­wie­ra do ciała i otocze­nia. W gabi­ne­cie zabieg jest wyko­ny­wa­ny higie­nicz­nie i bezpiecznie.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Odpo­wied­nio wyko­na­na depi­la­cja woskiem biki­ni czy nóg jest znacz­nie bardziej skutecz­na od metod takich jak maszyn­ka do gole­nia czy krem. Z czasem osła­bia też cebul­ki włosowe.

Bezpieczeństwo

W domu łatwo o podraż­nie­nia i popa­rze­nia. W gabi­ne­cie masz pewność, że wosk jest najlep­szej jako­ści, a wyko­nu­ją­ca zabieg kosme­tycz­na ma wprawę.

Komfort

Samo­dziel­nie bardzo trud­no wyko­nać depi­la­cję woskiem brwi tak, by łuki brwio­we były ideal­nie równe. Również depi­la­cja biki­ni czy pach bez pomo­cy jest prak­tycz­nie niewy­ko­nal­na. Kosme­tycz­ka może precy­zyj­nie wyko­nać depi­la­cję dla ideal­ne­go efektu.

Częste pytania

 • Czy depilacja woskiem boli?

  Nie da się ukryć, że depi­la­cja skóry woskiem może boleć. Jednak zabieg wyko­na­ny w profe­sjo­nal­nym gabi­ne­cie jest mniej bole­sny niż ten z przy­pad­ko­we­go miej­sca, a nawet taki z przy­pad­ko­we­go salo­nu boli zazwy­czaj mniej, niż depi­la­cja w domu. Bierze się to z tego, że profe­sjo­nal­na kosme­tycz­ka ma meto­dy na zmniej­sze­nie bólu, takie jak ogrze­wa­nie lub schła­dza­nie skóry czy jej odpo­wied­nie przy­trzy­my­wa­nie podczas zabie­gu. Próg bólu to spra­wa indy­wi­du­al­na, która zale­ży w przy­pad­ku kobiet również od fazy cyklu.

 • Jak przygotować się do zabiegu?

  Włoski powin­ny być dobrze widocz­ne, by można było spraw­nie usunąć każdy z nich. Dlate­go zale­ca się rezy­gna­cję z depi­la­cji na 1–2 tygo­dnie przed zabie­giem. Poza tym skóra nie powin­na być podraż­nio­na: opala­niem czy peelin­ga­mi. W przy­pad­ku depi­la­cji woskiem biki­ni warto też pamię­tać o prze­wiew­nej, wygod­nej bieliź­nie, która pozwo­li skórze oddy­chać i zmniej­szy ryzy­ko infek­cji i podrażnień.

 • Jak często ponawiać zabieg?

  Stan­dar­do­wo – co ok. 4–5 tygo­dni. Później zdarza się, że włoski odra­sta­ją wolniej i są cień­sze, więc można przy­cho­dzić na depi­la­cję rzadziej. Zale­ży to również od szyb­ko­ści, z jaką odra­sta­ją włosy.

Przeciwwskazania

 • podraż­nio­na skóra
 • mocna opale­ni­zna
 • infek­cja skóry w miej­scu zabiegu
 • nadwraż­li­wość na ból
 • aler­gia na wosk
 • zapa­le­nie żył

Depilacja woskiem krok po kroku

1

Przygotowanie

Włosy muszą mieć długość ok. 0,5 cm, by można je było efek­tyw­nie złapać i usunąć.

2

Oczyszczenie skóry

Skóra powin­na być sucha i czysta.

3

Podgrzanie wosku

W przy­pad­ku więk­szo­ści metod wosk do depi­la­cji jest najpierw podgrze­wa­ny. Ma wówczas gęstą, ciekłą konsy­sten­cję i da się go nało­żyć na skórę.

4

Oderwanie

Kosme­tycz­ka odry­wa wosk szyb­ki­mi, pewny­mi rucha­mi od skóry. Zależ­nie od meto­dy, wosk może być nało­żo­ny szpa­tuł­ką lub paska­mi do wosku.

4

Łagodzenie

Na koniec kosme­tycz­ka powin­na prze­trzeć skórę środ­kiem łago­dzą­cym. Zmniej­szy to ryzy­ko podraż­nień i wyeli­mi­nu­je zaczerwienienie.

Depilacja woskiem okiem eksperta

60%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Zabieg trwa tylko ok. 20–60 minut. Dużo zale­ży tu od precy­zji i pewno­ści, z jaką kosme­tycz­ka odry­wa wosk od skóry. W domu może to trwać znacz­nie dłużej, dlate­go odra­dza się wyko­ny­wa­nie zabie­gu samo­dziel­nie, szcze­gól­nie osobom mało odpor­nym na ból.

5%

Koniecz­ność powtarzania

Nawet do 5 tygo­dni utrzy­ma się efekt gład­kiej skóry. Zale­ży to od szyb­ko­ści, z jaką rosną włosy, ich grubo­ści i kolo­ru – ciem­ne, grub­sze włosy są lepiej widoczne.

Jak działa depilacja woskiem?

11

Przygotowanie do zabiegu

Włosy muszą mieć długość ok. 0,5 cm.

22

Pierwsza faza

Podczas depi­la­cji zosta­ją wyrwa­ne wraz z cebulkami.

33

Druga faza

Włosy mają różne tempo wzro­stu – podczas kolej­ne­go zabie­gu usunię­te zosta­ną te, które były niewi­docz­ne poprzed­nim razem.

44

Trzecia faza

Po kilku zabie­gach cebul­ki będą słab­sze, a włosy — cieńsze.

55

Ostatnia faza

Gład­ka skóra na dłużej!

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry