Kroplówki witaminowe – wlewy dożylne substancji odżywczych

Cennik

Wlewy wita­mi­no­we200 zł
Wlewy wzmac­nia­ją­ce200 zł
Wlewy prze­ciw­bó­lo­we250 zł

Czym są kroplówki witaminowe?

Podczas przyjmowania witamin w tabletkach organizm musi przetrawić kapsułkę czy pigułkę, z których substancje aktywne trafiają następnie do krwiobiegu. A gdyby tak pominąć ten etap?

Wlewy dożyl­ne pozwa­la­ją dostar­czyć – dosłow­nie! — zastrzyk wita­min w ciągu chwi­li, w profe­sjo­nal­nym gabi­ne­cie. Dla osób, które mają proble­my z trawie­niem czy wchła­nia­niem z ukła­du pokar­mo­we­go może to być jedy­ny sposób na przyj­mo­wa­nie wita­min. W ten sposób można dodać sobie wigo­ru przed zawo­da­mi spor­to­wy­mi lub po przyjęciu.

Opinie pacjentów o kroplówkach

Warsza­wa była pierw­szym polskim miastem, w którym można było zamó­wić taką usłu­gę. Dziś jednak jest ona dostęp­na również w innych miastach, takich jak Łódź. Oponie o kroplów­kach wita­mi­no­wych zarów­no w środo­wi­sku medycz­nym, jak i wśród pacjen­tów, którzy już mają zabieg za sobą, są w więk­szo­ści bardzo pozy­tyw­ne. Pacjen­ci cenią fakt, że mogą zadbać o siebie w tak prosty i szyb­ki sposób.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Precyzja

Można dobrać mieszan­kę do indy­wi­du­al­nych potrzeb pacjen­ta. Stąd popu­lar­ność wlewów na obja­wy kaca, wlewy dożyl­ne dla spor­tow­ców czy wspo­ma­ga­ją­ce detoks.

Bezpieczeństwo

Trud­no o bardziej bezpiecz­ne i natu­ral­ne substan­cje niż wita­mi­ny i skład­ni­ki mine­ral­ne. Dlate­go jest to bezpiecz­ny zabieg nie niosą­cy ryzy­ka powikłań.

Szybkość

Pacjen­ci są zwykle zasko­cze­ni tym, jak szyb­ko odczu­wal­ne są efek­ty. Tuż po wlewie mogą wrócić do codzien­nych zajęć, bez rekon­wa­le­scen­cji czy skut­ków ubocznych.

Częste pytania

 • Dla kogo wlew dożylny?

  Wiele osób po raz pierw­szy słyszy o kroplów­kach wita­mi­no­wych w kontek­ście walki z kacem. To jednak również część alter­na­tyw­nych tera­pii pomoc­ni­czych przy wielu scho­rze­niach. Również osoby, które o siebie dbają, chęt­nie wspo­ma­ga­ją detok­sy­ka­cję orga­ni­zmu czy dietę odpo­wied­nią dawką witamin.

 • Kto dobiera skład kroplówki?

  Nad wszyst­kim czuwa lekarz. Po konsul­ta­cji z pacjen­tem, na podsta­wie jego wyni­ków badań i ocze­ki­wań, dobie­ra on skład i wyda­je opinię o dożyl­nym wlewie w danym wypadku.

 • Czy każde podanie kroplówki witaminowej poprzedza konsultacja z lekarzem?

  Nie, konsul­ta­cja jest niezbęd­na tylko przed pierw­szym poda­niem kroplów­ki. Później lekarz może zale­cić dodat­ko­we konsul­ta­cje w przy­pad­ku indy­wi­du­al­nych proble­mów zdro­wot­nych pacjenta.

 • Co znajduje się najczęściej we wlewie dożylnym?

  Mogą to być wita­mi­ny (C,E,D,A, B) i substan­cje mine­ral­ne, jak sód, wapń, potas czy magnez.

Przeciwwskazania

 • indy­wi­du­al­ne na podsta­wie wywia­du z lekarzem

Wlew witaminowy krok po kroku

1

Konsultacja

Jeśli pacjent prze­cho­dził już inny zabieg w naszej klini­ce i ma komplet badań, to nie musi ich pona­wiać. W prze­ciw­nym razie lekarz może popro­sić o bada­nia takie jak morfo­lo­gia krwi (można je wyko­nać na miej­scu). Lekarz wyklu­czy prze­ciw­wska­za­nia, które unie­moż­li­wia­ły­by wyko­na­nie zabiegu.

2

Wybór wlewu

Pacjent wraz z leka­rzem dobie­ra­ją mieszan­kę wita­min odpo­wied­nią w danej sytu­acji i często­tli­wość pona­wia­nia wlewu.

3

Kroplówka witaminowa

Pacjent przy­cho­dzi do gabi­ne­tu na wlew. Nie musi się w żaden sposób przy­go­to­wy­wać. Po ok. 30 minu­tach zabieg jest zakończony.

4

Samopoczucie

Od razu po zabie­gu, dzię­ki szyb­kie­mu wchła­nia­niu się wita­min z krwio­bie­gu, pacjent ma lepsze samopoczucie.

Wlewy dożylne okiem eksperta

30

30

Zabieg trwa tylko ok. 20–40 minut. Od razu po nim pacjent może wracać do codzien­nych zajęć, a przyjść może bez żadnych przy­go­to­wań. Dzię­ki temu wlew wita­mi­no­wy to jedna z najlep­szych metod, biorąc pod uwagę jedno­cze­śnie efek­tyw­ność i szybkość.

5

5

W przy­pad­ku wlewów wita­mi­no­wych nakie­run­ko­wa­nych na konkret­ny problem pacjent może odczuć pozy­tyw­ne skut­ki od razu po zabie­gu, czyli już 5 minut po nim. To dlate­go, że substan­cje mine­ral­ne błyska­wicz­nie wchła­nia­ją się z krwiobiegu.

Jak działa kroplówka witaminowa?

11

Przygotowanie do zabiegu

Podłą­cze­nie pod kroplówkę

22

Pierwsza faza

Poda­nie substan­cji czyn­nych (mine­ra­łów, wita­min) do krwi

33

Druga faza

Wchła­nia­nie się substan­cji czyn­nych z krwiobiegu

44

Trzecia faza

Natych­mia­sto­wy wzrost pozio­mu wita­min i mine­ra­łów w organizmie

55

Ostatnia faza

Lepsze samo­po­czu­cie

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry