Neauvia Restore System

Cennik

Neau­via Resto­re System300 zł

Czym jest Neauvia Restore System?

Neauvia Restore System opiera się na złuszczających kwasach, ale jednocześnie odnawia skórę na poziomie komórkowym.

Jednak najbar­dziej unikal­ną cechą tej meto­dy jest wyko­rzy­sta­nie czte­rech różnych kwasów, a do tego maski z aktyw­ny­mi wycią­ga­mi roślin­ny­mi. Formu­łę zabie­gu NRS można zmie­niać z sesji na sesji, więc to ideal­na ofer­ta dla osób, których cera zmaga się jedno­cze­śnie z trądzi­kiem i podraż­nie­nia­mi, zmarszcz­ka­mi i prze­bar­wie­nia­mi itp.

Więcej o zabiegu Neauvia Restore System

W trak­cie zabie­gu Neau­via System stosu­je się jeden z czte­rech kwasów:

 • sali­cy­lo­wy,
 • piro­gro­no­wy,
 • migda­ło­wy,
 • gliko­lo­wy.

Połą­cze­nie ście­ra­ją­cych skład­ni­ków zawar­tych w fiol­ce złusz­cza­ją­cej z odżyw­czy­mi z fiol­ki łago­dzą­cej spra­wia, że nie da się porów­nać efek­tów dzia­ła­nia Neau­via Resto­re System do jakich­kol­wiek zabie­gów domo­wych, jak i więk­szo­ści peelin­gów i masek kosmetycznych.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Najskuteczniejszy

Nie ma chyba drugie­go tak skutecz­ne­go zabie­gu opar­te­go na złusz­cza­niu, a na pewno nie może się z nim równać żadna meto­da domo­wa. Dogłęb­ne wraże­nie liftin­gu i odno­wy będziesz mieć już po pierw­szej sesji.

Łagodny

Peelin­gi domo­we i kosme­tycz­ne często silnie podraż­nia­ją cerę, robiąc więcej szko­dy niż pożyt­ku. Neau­via Resto­re System dzię­ki łago­dzą­cej masce i możli­wo­ści indy­wi­du­al­ne­go dobie­ra­nia skład­ni­ków ampuł­ki jest bezpieczniejszy.

Wszechstronny

Do wybo­ru są czte­ry różne kwasy i ampuł­ki łago­dzą­ce dla potrzeb różne­go rodza­ju cery. Spraw­dza się m.in. przy prze­bar­wie­niach, trądzi­ku czy zmarszczkach.

Częste pytania

 • Na jakie obszary można stosować zabieg?

  Neau­via Resto­re System nada­je się do zasto­so­wa­nia na twarzy, szyi i dekolcie.

 • Czy kwasy można łączyć?

  Tak, w jednej masce można połą­czyć do trzech kwasów, potę­gu­jąc pielę­gna­cyj­ny efekt.

 • Jak wygląda skóra po zabiegu?

  Może szczy­pać lub być zaczer­wie­nio­na, jeśli był stoso­wa­ny silnie złusz­cza­ją­cy kwas np. prze­zna­czo­ny do pielę­gna­cji cery trądzi­ko­wej. Stan skóry zale­ży od zasto­so­wa­ne­go prepa­ra­tu. Po zabie­gu nale­ży ją chro­nić przed słoń­cem – latem przy­da się krem z filtrem.

Przeciwwskazania

 • ciąża,
 • nowo­two­ry i poważ­ne choro­by autoimmunologiczne,
 • rany i stany zapal­ne w miej­scu zabiegu,
 • aktyw­na opryszczka,
 • silna opale­ni­zna.

Neauvia Restore System krok po kroku

1

Konsultacja

Jakie są potrze­by Twojej skóry? Która fiol­ka ma być zasto­so­wa­na na począt­ku? Dowiesz się, jak wyglą­da zabieg i jakich efek­tów możesz się spodziewać.

2

Łączenie składników

Z uwagi na to, że maska odpo­wia­da konkret­nym potrze­bom Twojej skóry, skład­ni­ki są łączo­ne bezpo­śred­nio przed zabiegiem.

3

Nakładanie maski

Nakła­da­nie Neau­via Resto­re System wyma­ga precy­zji, dlate­go wyko­nu­je to tylko doświad­czo­ny perso­nel. Nakła­da­nie maski jest przyjemne.

4

Zdejmowanie maski

Maskę typu peel-off zdemu­je się bezwy­sił­ko­wo. Skóra pod nią jest już gład­sza i bardziej promie­ni­sta. Urucho­mio­ne w niej proce­sy wzro­stu kola­ge­nu spra­wia­ją, że efek­ty dodat­ko­wo poja­wią się z czasem.

Neauvia Restore System okiem eksperta

45%

45 min

Tyle trwa trzy­ma­nie maski na Twojej twarzy. W tym czasie skład­ni­ki aktyw­ne mają szan­sę silnie wnik­nąć w głąb skóry. Zdej­mo­wa­nie maski typu peel-off jest zdaniem niektó­rych bardzo przyjemne!

4%

4

Tyle kwasów masz do wybo­ru. Odpo­wia­da­ją one na różne potrze­by skóry.

Jak działa Neauvia Restore System?

11

Przygotowanie do zabiegu

Fiol­ka prepa­ra­tu zosta­nie dobra­na do unikal­nych potrzeb Twojej skóry. Podczas konsul­ta­cji dowiesz się, jaka ampuł­ka zosta­nie użyta.

22

Pierwsza faza

Perso­nel łączy ze sobą skład­ni­ki bezpo­śred­nio przed zabie­giem. Ty w tym czasie możesz leżeć i zrelak­so­wać się. Twoja twarz zosta­nie dokład­nie oczyszczona.

33

Druga faza

Maskę nakła­da się, a po ok. 45–60 minu­tach zdej­mu­je. Będzie ona miała postać typu peel-off, to znaczy, że zosta­nie ścią­gnię­ta w cało­ści w kilku ruchach.

44

Trzecia faza

Unikal­ną cechą zabie­gu Neau­via Resto­re System jest to, że z sesji na sesję można zmie­niać skład fiolek. Dzię­ki temu unik­niesz np. nadmier­ne­go podraż­nia­nia cery wraż­li­wej czy zbyt silne­go odży­wia­nia trądzi­ko­wej. Pora­dzisz sobie z kilko­ma proble­ma­mi jednocześnie.

55

Ostatnia faza

W trak­cie każde­go zabie­gu stymu­lo­wa­na jest produk­cja kola­ge­nu i elasty­ny wewnątrz skóry. Dzię­ki temu po serii skład­ni­ki te będą produ­ko­wa­ne inten­syw­niej jesz­cze przez jakiś czas, kumu­lu­jąc efekt.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry