PH formuła, czyli resurfacing skóry

Cennik

ZabiegCena

Jakie rodzaje PH formuła wykonujemy?

PH formuła AGE

to prepa­rat prze­zna­czo­ny do niwe­lo­wa­nia zmarsz­czek na skórze twarzy. Jednym z jego skład­ni­ków aktyw­nych jest reti­nol, który przy­czy­nia się do wygła­dze­nia i rozświe­tle­nia cery.

PH formuła COMPLEX

zwal­cza z zaczer­wie­nie­nia na cerze naczyn­ko­wej. Poma­ga także leczyć trądzik różo­wa­ty o ile znaj­du­je się on w fazie remi­sji. Obec­ne w prepa­ra­cie substan­cje aktyw­ne mają silne właści­wo­ści bakte­rio­bój­cze.

PH formuła VITAC

to dosłow­nie bomba wita­mi­no­wa o dodat­ko­wych właści­wo­ściach anty­ok­sy­da­cyj­nych. Zabieg daje efekt natych­mia­sto­we­go rozświe­tle­nia skóry i pobu­dza komór­ki do inten­syw­nej rewi­ta­li­za­cji.

PH formuła SOFT

jest najbar­dziej zbli­żo­na do trady­cyj­ne­go peelin­gu enzy­ma­tycz­ne­go. Złusz­cza stary naskó­rek, wywo­łu­jąc efekt wygła­dze­nia i oczysz­cze­nia twarzy. To dosko­na­ły sposób na komplek­so­we przy­go­to­wa­nie cery do inne­go zabie­gu, np. mikro­der­ma­bra­zji.

PH formuła ACNE

to prepa­rat dedy­ko­wa­ny cerze tłustej, trądzi­ko­wej, ze skłon­no­ścią do zatka­nych porów i zaskór­ni­ków. Substan­cje aktyw­ne mają właści­wo­ści łago­dzą­ce, dzię­ki czemu norma­li­zu­ją skórę i przy­wra­ca­ją jej właści­wą równo­wa­gę.

PH formula MELA

ma za zada­nie likwi­do­wać prze­bar­wie­nia powsta­łe na skutek ekspo­zy­cji skóry na słoń­ce, stanów zapal­nych czy niepra­wi­dło­wej równo­wa­gi hormo­nal­nej.

ph formula

Czym jest resurfacing skóry?

Z wiekiem nasze ciało staje się wiotkie i traci swoją sprężystość.

Poja­wia­ją się zmia­ny skór­ne, takie jak prze­bar­wie­nia, zmarszcz­ki, blizny czy rozstę­py. W niektó­rych partiach może­my też zauwa­żyć nieeste­tycz­nie wyglą­da­ją­cy cellu­lit. Na szczę­ście istnie­ją zabie­gi z zakre­su kosme­to­lo­gii i medy­cy­ny este­tycz­nej, które poma­ga­ją pozbyć się tych nieprzy­jem­nych dla oka efek­tów proce­su starze­nia.

Rewitalizacja skóry preparatami pH formuła

PH formu­ła to nowo­cze­sna linia prepa­ra­tów medycz­nych, które poma­ga­ją pozbyć się uciąż­li­wych zmian skór­nych. Pole­ga na wyko­na­niu chemicz­ne­go peelin­gu, który nie tylko złusz­cza naskó­rek, ale także stymu­lu­je rege­ne­ra­cję komó­rek i pobu­dza je do produk­cji kola­ge­nu. Zabie­gi rewi­ta­li­za­cji lub resur­fa­cin­gu skóry wyko­ny­wa­ne tą meto­dą pozwa­la­ją na usunię­cie lub zmniej­sze­nie widocz­no­ści poniż­szych skut­ków proce­su starze­nia:

 • zmarszcz­ki mimicz­ne,
 • plamy star­cze,
 • linie mario­net­ki,
 • kurze łapki,
 • rozsze­rzo­ne pory,
 • bruz­dy noso­wo-wargo­we,
 • zmarszcz­ki na czole,
 • trądzik,
 • prze­bar­wie­nia,
 • pęknię­te naczyn­ka,
 • rumień.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Zabieg wyko­ny­wa­ny jest przy zasto­so­wa­niu znie­czu­le­nia miej­sco­we­go, więc nie jest on bole­sny. Jedy­nie podczas iniek­cji i zakła­da­nia szwów można odczu­wać pewien dyskom­fort, ale nie jest to ból.

Bezpieczeństwo

Zabieg wyko­ny­wa­ny jest przy zasto­so­wa­niu znie­czu­le­nia miej­sco­we­go, więc nie jest on bole­sny. Jedy­nie podczas iniek­cji i zakła­da­nia szwów można odczu­wać pewien dyskom­fort, ale nie jest to ból.

Komfort

Zabieg wyko­ny­wa­ny jest przy zasto­so­wa­niu znie­czu­le­nia miej­sco­we­go, więc nie jest on bole­sny. Jedy­nie podczas iniek­cji i zakła­da­nia szwów można odczu­wać pewien dyskom­fort, ale nie jest to ból.

Częste pytania

 • Kiedy zabiegi pHformula przynoszą najlepsze rezultaty?

  Zabie­gi na twarz z wyko­rzy­sta­niem prepa­ra­tów pH formu­la przy­no­szą najlep­sze rezul­ta­ty w połą­cze­niu z jednym z poniż­szych dzia­łań kosme­tycz­nych:

  • peeling kawi­ta­cyj­ny,
  • mikro­der­ma­bra­zja,
  • mikro­na­kłu­wa­nie
  • mezo­te­ra­pia igło­wa, 
  • mezo­te­ra­pia mikro­igło­wa,
  • mezo­te­ra­pia bezi­gło­wa.
 • Czy zabieg jest bezpieczny?

  Inno­wa­cyj­na tech­no­lo­gia sporzą­dza­nia prepa­ra­tów pH formu­ła pozwa­la uzyskać pewność, że zabieg jest całko­wi­cie bezpiecz­ny dla pacjen­ta, a przy tym prak­tycz­nie bezbo­le­sny. Podczas wyko­ny­wa­nia peelin­gu nie jest koniecz­ne znie­czu­le­nie ani nawet chło­dze­nie miejsc zabie­go­wych. Całość proce­du­ry trwa około 60 minut, a po jej zakoń­cze­niu pacjent może bez prze­szkód wrócić do swoich codzien­nych zajęć. Resur­fa­cing skóry prepa­ra­ta­mi mH formu­ła nie pozo­sta­wia na ciele nega­tyw­nych efek­tów ubocz­nych. Osoby wyjąt­ko­wo wraż­li­we mogą zaob­ser­wo­wać deli­kat­ne zaczer­wie­nie­nie skóry, które jednak ustę­pu­je samo­ist­nie po upły­wie kilku godzin po zakoń­cze­niu proce­du­ry medycz­nej.

Przeciwwskazania

 • ciąża i lakta­cja,
 • aler­gia na skład­ni­ki prepa­ra­tów,
 • aktyw­ne choro­by bakte­ryj­ne,
 • choro­by nowo­two­ro­we,
 • bielac­two,
 • aktyw­na łusz­czy­ca,
 • anty­bio­ty­ko­te­ra­pia,
 • stałe przyj­mo­wa­nie niektó­rych leków.
NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry