Katagen

Katagen

Kata­gen to jedna z trzech faz cyklu życia włosa, nazy­wa­na również fazą przej­ścio­wą. Włosy w fazie kata­ge­nu czyli w okre­sie przej­ścio­wym znaj­du­ją się zale­d­wie od 2–4 tygo­dni. Najdłuż­szym  i najin­ten­syw­niej­szym cyklem wzro­stu włosa jest anagen.  W fazie anage­nu cebul­ki włosów charak­te­ry­zu­ją się całko­wi­tym zabar­wie­niem i niere­gu­lar­no­ścią. W tej fazie wzro­stu włosa ich ilość wyno­si aż 80–90%. Anagen to najdłuż­szy okres wzro­stu, ponie­waż włosy w tej  fazie  znaj­du­ją  się od 4–6 lat. Włosy w fazie telo­ge­nu czyli w okre­sie spoczyn­ku znaj­du­ją się od 2–4 miesię­cy. W przy­pad­ku znacz­nie mniej­szej ilości włosów w fazie anage­nu mówi się o łysie­niu anage­no­wym, zwanym również dystro­ficz­nym. Telo­gen nazy­wa­ny jest fazą spoczyn­ku, ponie­waż w tym okre­sie włosy powo­li stają się słab­sze i zosta­je zaha­mo­wa­ny wzrost włosa. Pod koniec fazy telo­ge­nu włosy zaczy­na­ją wypa­dać. Faza telo­ge­nu trwa od 2 do 4 miesię­cy. Przyj­mu­je się, że około 10% włosów znaj­du­je się w fazie telo­ge­nu. W przy­pad­ku skró­co­ne­go cyklu anage­nu czyli wzro­stu włosa i wydłu­żo­ną fazą telo­ge­nu czyli spoczyn­ku, a także zwięk­sze­niu ilości włosów z 10 do 60–80% włosów w fazie telo­ge­nu i widocz­nym prze­rze­dza­niu się włosów można mówić o łysie­niu telogenowym.

Katagen, a badanie trychologiczne

Kata­gen to jedna z trzech faz cyklu wzro­stu włosa. Zabu­rze­nia cyklu wzro­stu włosa wyma­ga­ją właści­wej diagno­sty­ki oraz wdro­że­nia odpo­wied­niej meto­dy lecze­nia. Jedną z metod bada­nia cyklu wzro­stu włosa jest tricho­gram. Tricho­gram pozwa­la zbadać ilość włosów będą­cych w fazie anage­nu czyli wzro­stu, kata­ge­nu czyli fazie przej­ścio­wej oraz telo­ge­nu czyli fazie spoczyn­ku. Prawi­dło­wy wynik bada­nia to: do 6% włosów znaj­du­ją­cych się w fazie kata­ge­nu, od 2–18% włosów znaj­du­ją­cych się w fazie telo­ge­nu, 66–96% włosów znaj­du­ją­cych się w fazie anagenu.

Katagen, a metody leczenia łysienia

Zabu­rze­nia cyklu wzro­stu włosa wpły­wa­ją na obja­wy łysie­nia anage­no­we­go oraz łysie­nia telo­ge­no­we­go. Telo­gen to faza, w której włos stop­nio­wo ulega osła­bie­niu, a następ­nie wypa­da. Faza ta trwa zazwy­czaj od 3 do 6 miesię­cy. Zazwy­czaj 10% włosów znaj­du­ją się w fazie telo­ge­nu. W przy­pad­ku, gdy 60–80% włosów znaj­du­je się w fazie telo­ge­nu można mówić o łysie­niu telo­ge­no­wym. W przy­pad­ku tego rodza­ju łysie­nia widocz­ne jest znacz­ne prze­rze­dze­nie się włosów. Łysie­nie telo­ge­no­we obja­wia się częścio­wą utra­tą włosów na skórze głowy, a także na nogach, rękach czy pod pacha­mi. W przy­pad­ku znacz­nie mniej­szej ilości włosów w fazie anage­nu mówi się o łysie­niu anage­no­wym, zwanym również dystro­ficz­nym. W lecze­niu łysie­nia anage­no­we­go istot­ną rolę pełni wyeli­mi­no­wa­nie czyn­ni­ka szko­dli­we­go, który wpły­wa na zabu­rze­nie cyklu wzro­stu włosa. W lecze­niu łysie­nia  telo­ge­no­we­go bardzo ważna jest właści­wa diagno­za , która pozwa­la wdro­żyć odpo­wied­nie lecze­nie. Łysie­nie anage­no­we i telo­ge­no­we zazwy­czaj nie powo­du­ją całko­wi­tej utra­ty włosów. Zasto­so­wa­nie właści­wej meto­dy lecze­nia wpły­wa na ponow­ny wzrost włosa. W niektó­rych przy­pad­kach łysie­nia koniecz­ne będzie zasto­so­wa­nie niechi­rur­gicz­nej trans­plan­ta­cji włosów.

Prze­szczep włosów meto­dą WAW FUE stoso­wa­ną w klini­ce Novo­derm w Łodzi zapew­nia natu­ral­ne efek­ty przy mini­mal­nej inwa­zyj­no­ści i ryzy­ku powi­kłań i dzia­łań niepo­żą­da­nych. Pacjen­ci doce­nia­ją meto­dą WAW FUE, która nie wyma­ga okre­su rekon­wa­le­scen­cji i zasto­so­wa­nia znie­czu­le­nia ogól­ne­go, a także nie pozo­sta­wia nieeste­tycz­nych blizn. Prze­szczep włosów w klini­ce Novo­derm to zwięk­szo­na obję­tość włosów i natu­ral­ny rezultat.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry