zabiegi na ciało

Lipoliza a liposukcja – jaka jest różnica między tymi zabiegami wyszczuplającymi?

Zgrab­na figu­ra to dla wielu osób niezwy­kle ważny cel, do które­go upar­cie dążą. Zdarza się jednak, że nie można uzyskać jej, stosu­jąc wyłącz­nie dietę w połą­cze­niu z ćwicze­nia­mi. W takich chwi­lach z pomo­cą przy­cho­dzi nam medy­cy­na este­tycz­na. Spośród zabie­gów mode­lu­ją­cych, …

Lipo­li­za a lipo­suk­cja – jaka jest różni­ca między tymi zabie­ga­mi wyszczu­pla­ją­cy­mi? Czytaj dalej »

Nowoczesne leczenie łysienia, czyli jak skutecznie rozwiązać ten problem?

Rzed­ną­ca fryzu­ra i pogłę­bia­ją­ce się zako­la to problem, który doty­ka wielu panów. Co więcej, choć nie mówi się o tym tak wiele, problem ten może doty­czyć również kobiet, obja­wia­jąc się między inny­mi posze­rza­ją­cym się prze­dział­kiem. Najwięk­sze szan­se na walkę z …

Nowo­cze­sne lecze­nie łysie­nia, czyli jak skutecz­nie rozwią­zać ten problem? Czytaj dalej »

Endermologia LPG Alliance — kiedy efekty

Ender­mo­lo­gia LPG Allian­ce zali­cza się do nowo­cze­snych, bezbo­le­snych i wyjąt­ko­wo bezpiecz­nych sposo­bów niwe­lo­wa­nia tkan­ki tłusz­czo­wej i mode­lo­wa­nia sylwet­ki. Dzię­ki niej można pozbyć się cellu­li­tu i zagwa­ran­to­wać  skórze blask i jędr­ność.

Metody zagęszczania włosów

W Novo­derm propo­nu­je­my nowo­cze­sne meto­dy zagęsz­cza­nia włosów, które skutecz­nie spra­wią, iż Twoje włosy odzy­ska­ją dawną struk­tu­rę. Propo­no­wa­ne przez nas meto­dy to: osocze boga­to­płyt­ko­we Arth­rex z wita­mi­na­mi, osocze boga­to­płyt­ko­we z bioty­ną    i mezo­te­ra­pia prepa­ra­tem złożo­nym.

mezoterapia

Mezoterapia skóry głowy — zdrowie i uroda włosów

Dbasz o skórę na twarzy i całym ciele? Bierzesz udział w zabie­gach pielę­gna­cyj­nych i odmła­dza­ją­cych? To oczy­wi­ste. Ale czy pamię­tasz także o pielę­gno­wa­niu skóry głowy? Takie możli­wo­ści stwa­rza zabieg mezo­te­ra­pii. Ta powszech­na dla medy­cy­ny este­tycz­nej proce­du­ra pole­ga w tym przy­pad­ku …

Mezo­te­ra­pia skóry głowy — zdro­wie i uroda włosów Czytaj dalej »

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry