zabiegi na ciało

Hity medycyny estetycznej w 2021 roku

Medy­cy­na este­tycz­na cieszy się niesłab­ną­cą popu­lar­no­ścią. Wiele osób, chcąc popra­wić swoja figu­rę lub wygląd swojej skóry, decy­du­je się na różno­rod­ne zabie­gi. Nie ma w tym nic dziw­ne­go, ponie­waż współ­cze­sne proce­du­ry są wyjąt­ko­wo skutecz­ne, a także bezpiecz­ne i rela­tyw­nie mało inwazyjne. …

Hity medy­cy­ny este­tycz­nej w 2021 roku Czytaj dalej »

odmładzanie skóry

Najlepsze zabiegi przed sylwestrem

Przy­ję­cia okolicz­no­ścio­we przy­tra­fia­ją się kilka razy do roku. Ślub, urodzi­ny czy impre­za nowo­rocz­na to z pewno­ścią okazje, podczas których chce­my wyglą­dać najle­piej, jak to tylko możli­we. W gabi­ne­tach kosme­to­lo­gii i medy­cy­ny este­tycz­nej dostęp­ne są tzw. zabie­gi bankie­to­we, które można wykonać …

Najlep­sze zabie­gi przed sylwe­strem Czytaj dalej »

Polecane zabiegi w sezonie jesienno-zimowym

Sezon jesie­n­no-zimo­­wy nie jest łaska­wy ani dla naszej skóry, ani dla figu­ry. W tym okre­sie warto rozwa­żyć skorzy­sta­nie z propo­zy­cji medycz­nych i kosme­tycz­nych, których nie prze­pro­wa­dza się latem. Zasta­na­wiasz się, jakie zabie­gi na twarz jesie­nią będą najlep­szym pomy­słem? Możli­wo­ści jest …

Pole­ca­ne zabie­gi w sezo­nie jesien­no-zimo­wym Czytaj dalej »

Epilacja laserowa – usuwanie owłosienia bez bólu, na stałe!

Owło­sie­nie, mniej­sze lub więk­sze, znaj­du­je się na całej powierzch­ni skóry. W pewnych partiach włosy są grube, gęste i ciem­ne – dawniej pełni­ły ważne funk­cje ochron­ne. W dzisiej­szych czasach zamiast włosków używa­my odzie­ży i kosme­ty­ków. Zdecy­do­wa­nie więk­szy komfort odczu­wa­my mając idealnie …

Epila­cja lase­ro­wa – usuwa­nie owło­sie­nia bez bólu, na stałe! Czytaj dalej »

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry