zabiegi na ciało

Co warto wiedzieć o przeszczepie włosów przed zabiegiem?

Stoso­wa­nie specjal­nych szam­po­nów, wcie­rek czy masek do włosów to odpo­wied­nie meto­dy dzia­ła­nia przy sezo­no­wym wypa­da­niu włosów. Jeśli jednak chodzi o łysie­nie, nie ma obec­nie skutecz­niej­sze­go sposo­bu walki z tym scho­rze­niem niż zabieg prze­szcze­pu włosów. Czy termin “trans­plan­ta­cja włosów” jest groźny …

Co warto wiedzieć o prze­szcze­pie włosów przed zabie­giem? Czytaj dalej »

Udana transplantacja włosów. Kiedy wiadomo, że przeszczepione włosy się przyjęły?

W obec­nych czasach prze­szczep włosów jest jedną z najsku­tecz­niej­szych metod radze­nia sobie z proble­mem łysie­nia andro­ge­no­we­go. Przy znacz­nej utra­cie włosów potrzeb­na jest bardziej zaawan­so­wa­na tech­ni­ka przy­wra­ca­nia fryzu­rze utra­co­nej obję­to­ści niż domo­we zabie­gi kosme­tycz­ne. Niemniej, zdarza się, że u niektó­rych pacjentów …

Udana trans­plan­ta­cja włosów. Kiedy wiado­mo, że prze­szcze­pio­ne włosy się przy­ję­ły? Czytaj dalej »

Czy wazektomia wydłuża stosunek?

Wazek­to­mia jest zabie­giem, który wzbu­dza coraz więk­sze zain­te­re­so­wa­nie wśród mężczyzn, którzy świa­do­mie chcą zrezy­gno­wać z ojco­stwa. W głowach pacjen­tów nadal jednak poja­wia się sporo pytań doty­czą­cych efek­tów zabie­gu wazek­to­mii. Czy wpły­wa ona na jakość życia seksu­al­ne­go? Czy wazek­to­mia prze­dłu­ża stosunek? …

Czy wazek­to­mia wydłu­ża stosu­nek? Czytaj dalej »

leczenie łysienia egzosomami

Co dyskwalifikuje do przeszczepu włosów? Przeciwwskazania do zabiegu przeszczepu włosów FUE

Prze­szczep włosów jest obec­nie najsku­tecz­niej­szą meto­dą lecze­nia łysie­nia. Nie ozna­cza to jednak, że wyko­na­nie prze­szcze­pu włosów jest możli­we u każde­go pacjen­ta. Tak, jak w przy­pad­ku wielu innych zabie­gów z zakre­su medy­cy­ny este­tycz­nej, przy prze­szcze­pie włosów meto­dą FUE istnie­ją pewne przeciwwskazania, …

Co dyskwa­li­fi­ku­je do prze­szcze­pu włosów? Prze­ciw­wska­za­nia do zabie­gu prze­szcze­pu włosów FUE Czytaj dalej »

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry