zabiegi na ciało

mezoterapia

Mezoterapia skóry głowy — zdrowie i uroda włosów

Dbasz o skórę na twarzy i całym ciele? Bierzesz udział w zabie­gach pielę­gna­cyj­nych i odmła­dza­ją­cych? To oczy­wi­ste. Ale czy pamię­tasz także o pielę­gno­wa­niu skóry głowy? Takie możli­wo­ści stwa­rza zabieg mezo­te­ra­pii. Ta powszech­na dla medy­cy­ny este­tycz­nej proce­du­ra pole­ga w tym przy­pad­ku …

Mezo­te­ra­pia skóry głowy — zdro­wie i uroda włosów Czytaj dalej »

Lifting Hifu — w stronę jędrności i piękna skóry!

HIFU to akro­nim, który powstał z angiel­skich słów High Inten­si­ty Focu­sed Ultra­so­und. Ta inno­wa­cyj­na tech­no­lo­gia, wyko­rzy­stu­ją­ca skutecz­ność zogni­sko­wa­nej fali ultra­dź­wię­ko­wej, świę­ci trium­fy w klini­kach medy­cy­ny este­tycz­nej. Spytasz, dlacze­go? Otóż dlate­go że zabieg zapew­nia uzyska­nie gład­kiej i sprę­ży­stej skóry. Praca urzą­dze­nia …

Lifting Hifu — w stro­nę jędr­no­ści i pięk­na skóry! Czytaj dalej »

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry