Telogen

Telo­gen to jedna z trzech faz cyklu wzro­stu włosa. Telo­gen nazy­wa­ny jest również fazą spoczyn­ku, ponie­waż w tym okre­sie włosy powo­li stają się słab­sze i zosta­je zaha­mo­wa­ny ich  wzrost. Pod koniec fazy telo­ge­nu włosy zaczy­na­ją wypa­dać. Faza telo­ge­nu trwa od 2 do 4 miesię­cy, podczas gdy faza wzro­stu włosa czyli anage­nu trwa od 4 do 6 lat. Przyj­mu­je się, że około 10% włosów znaj­du­je się w fazie telo­ge­nu. Bada­nie tricho­gra­mem pozwa­la okre­ślić ilość włosów w poszcze­gól­nych fazach. Prawi­dło­wy wynik bada­nia to:

  • do 6% włosów znaj­du­ją­cych się w fazie katagenu,
  • od 2–18% włosów znaj­du­ją­cych się w fazie telogenu,
  • 66–96% włosów znaj­du­ją­cych się w fazie anagenu.

W przy­pad­ku skró­co­ne­go cyklu anage­nu czyli wzro­stu włosa i wydłu­żo­ną fazą telo­ge­nu czyli spoczyn­ku, a także zwięk­sze­niu ilości włosów z 10 do 60–80% włosów w fazie telo­ge­nu i widocz­nym prze­rze­dza­niu się włosów najczę­ściej diagno­zu­je się  łysie­nie telogenowe.

Telogen, a łysienie telogenowe

Łysie­nie telo­ge­no­we obja­wia się częścio­wą utra­tą włosów na skórze głowy, a także na nogach, rękach czy pod pacha­mi. Łysie­nie telo­ge­no­we powo­du­je prze­rze­dza­nie się włosów, ale w prze­ci­wień­stwie do pozo­sta­łych rodza­jów łysie­nia, włosy po pewnym czasie odra­sta­ją. Łysie­nie telo­ge­no­we zazwy­czaj nie wpły­wa na całko­wi­tą utra­tę włosów. Łysie­nie telo­ge­no­we częściej doty­czy kobiet niż mężczyzn. Łysie­nie telo­ge­no­we zazwy­czaj zwią­za­ne jest z zabu­rze­nia­mi równo­wa­gi orga­ni­zmu. Problem łysie­nia telo­ge­no­we­go może doty­czyć kobiet, które bory­ka­ją się z zabu­rze­nia­mi gospo­dar­ki hormo­nal­nej spowo­do­wa­nej przyj­mo­wa­niem doust­nych środ­ków anty­kon­cep­cyj­nych lub po prze­by­tym porodzie.

Leczenie łysienia telogenowego

Łysie­nie telo­ge­no­we zazwy­czaj nie powo­du­je całko­wi­tej utra­ty włosów, a po pewnym czasie włosy ponow­nie odra­sta­ją. W lecze­niu tego rodza­ju łysie­nia istot­na jest właści­wa diagno­za, która pozwa­la dopa­so­wać odpo­wied­ni rodzaj tera­pii. Lecze­nie łysie­nia telo­ge­no­we­go wyma­ga wyeli­mi­no­wa­nia czyn­ni­ka draż­nią­ce­go. W przy­pad­ku zabu­rzeń gospo­dar­ki hormo­nal­nej istot­ne jest przyj­mo­wa­nie prze­pi­sa­nych przez leka­rza leków przy­wra­ca­ją­cych równo­wa­gę w orga­ni­zmie. Jeśli łysie­nie telo­ge­no­we spowo­do­wa­ne jest niehi­gie­nicz­nym trybem życia i niewła­ści­wą dietą, wtedy ważna jest zmia­na trybu życia: odpo­wied­nia ilość snu, równo­wa­ga pomię­dzy pracą, a odpo­czyn­kiem, regu­lar­na aktyw­ność fizycz­na oraz dieta boga­ta w produk­ty boga­te w żela­zo: szpi­nak, broku­ły, natka pietrusz­ki, podro­by, groch, faso­lę, bura­ki, orze­chy czy suszo­ne śliw­ki. Łysie­nie telo­ge­no­we spowo­do­wa­ne choro­ba­mi skóry czy choro­ba­mi prze­wle­kły­mi wyma­ga zasto­so­wa­nia odpo­wied­niej tera­pii łago­dzą­cej obja­wy, a w przy­pad­ku prze­wle­kłe­go stre­su dobre efek­ty można uzyskać dzię­ki zasto­so­wa­niu tech­nik relak­sa­cyj­nych, regu­lar­nej aktyw­no­ści fizycz­nej lub środ­ka­mi zmniej­sza­ją­cy­mi napię­cie nerwo­we prze­pi­sa­ny­mi przez leka­rza. W niektó­rych przy­pad­kach łysie­nia telo­ge­no­we­go jak nadmier­na utra­ta włosów spowo­do­wa­na prze­by­tym poro­dem lub opera­cją, orga­nizm potrze­bu­je odpo­wied­niej ilości czasu aby odzy­skać równo­wa­gę. Zazwy­czaj po kilku miesią­cach włosy ponow­nie odra­sta­ją. W lecze­niu łysie­nia telo­ge­no­we­go najważ­niej­szym elemen­tem jest usunię­cie przy­czy­ny nadmier­nej utra­ty włosów, dlate­go stoso­wa­nie specja­li­stycz­nych kosme­ty­ków pielę­gna­cyj­nych czy prepa­ra­tów wzmac­nia­ją­cych kondy­cję włosów nie przy­no­si ocze­ki­wa­nych rezul­ta­tów. W lecze­niu łysie­nia telo­ge­no­we­go bardzo ważna jest prawi­dło­wa diagno­za, dlate­go najle­piej skon­sul­to­wać się z leka­rzem, który zale­ci odpo­wied­nią kura­cję. Pięk­ne  i gęste włosy to marze­nie wielu kobiet, a także mężczyzn. Zdro­we włosy wpły­wa­ją na lepsze samo­po­czu­cie i pewność siebie. Bory­kasz się z proble­mem łysie­nia telo­ge­no­we­go? Skon­tak­tuj się ze specja­li­sta­mi z klini­ki Novo­derm w Łodzi i poznaj najlep­sze meto­dy leczenia.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry