Transplantacja włosów

Zdro­we i gęste włosy znacz­nie popra­wia­ją samo­oce­nę zarów­no u kobiet, jak i mężczyzn. Nadmier­na utra­ta włosów może być skut­kiem uwarun­ko­wań gene­tycz­nych, zabu­rzeń gospo­dar­ki hormo­nal­nej, niewła­ści­wej diety lub chorób skóry. Wiele osób bory­ka­ją­cych się z proble­mem łysie­nia, zasta­na­wia się nad prze­szcze­pem włosów. Zabieg trans­plan­ta­cji włosów cieszy się ogrom­ną popu­lar­no­ścią, ale okazu­je się, że ta meto­da lecze­nia znana jest już od 1939 roku. Pierw­szym leka­rzem, który doko­nał trans­plan­ta­cji włosów był japoń­ski lekarz Okuda, który zasto­so­wał zabieg na brwiach i owło­sio­nej skórze twarzy. Trans­plan­ta­cję włosów jako meto­dę lecze­nia łysie­nia andro­ge­no­we­go jako pierw­szy zasto­so­wał amery­kań­ski derma­to­log Norman Oren­tre­ich w 1959 roku, ale dopie­ro w latach osiem­dzie­sią­tych XX wieku zabieg zyskał popu­lar­ność. Od prawie 40 lat prze­szczep włosów jest uzna­wa­ny za najsku­tecz­niej­szą meto­dę lecze­nia łysienia.

Transplantacja włosów — wskazania do zabiegu

Trans­plan­ta­cja włosów pole­ca­na jest w przy­pad­ku nadmier­nej utra­ty włosów spowodowanej:

 • łysie­niem andro­ge­no­wym u kobiet i mężczyzn,
 • oparze­niem skóry głowy,
 • napro­mie­nio­wa­niem,
 • stana­mi zapal­ny­mi skóry głowy, po ich wyleczeniu,
 • ubyt­ka­mi owło­sie­nia w okoli­cach brwi, rzęs, brody i wąsów.

Transplantacja włosów — przeciwwskazania do zabiegu

Trans­plan­ta­cja włosów nale­ży do bardzo skutecz­nych i mało­in­wa­zyj­nych metod lecze­nia łysie­nia. Z zabie­gu prze­szcze­pu włosów nie mogą skorzy­stać osoby, u których zdiagnozowano:

 • łysie­nie plackowate,
 • zabu­rze­nia krzep­nię­cia krwi,
 • cukrzy­cę,
 • łusz­czy­cę,
 • aktyw­ne stany zapal­ne skóry,
 • choro­by ukła­du krążenia,
 • choro­by nerek,
 • choro­by wątroby,
 • uczu­le­nie na skład­ni­ki znie­czu­le­nia miejscowego.

Transplantacja włosów — zalety zabiegu

Prze­szczep włosów nale­ży do skutecz­nych i mało­in­wa­zyj­nych metod lecze­nia nadmier­nej utra­ty włosów. Zabieg prze­pro­wa­dza­ny jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, co prze­kła­da się na komfort pacjen­ta. Trans­plan­ta­cja włosów nie wyma­ga rekon­wa­le­scen­cji, pacjent może od razu wrócić do codzien­nych aktyw­no­ści. Nowa­tor­ska meto­da prze­szcze­pu WAW FUE nie pozo­sta­wia blizn, a efek­ty zabie­gu widocz­ne są zazwy­czaj po około roku od zabie­gu.  Dodat­ko­wą zale­tą trans­plan­ta­cji włosów w klini­ce Novo­derm w Łodzi jest bardzo dobry stosu­nek jako­ści do ceny oraz mini­mal­ne ryzy­ko powikłań.

Transplantacja włosów w klinice Novoderm w Łodzi — jak przebiega zabieg?

Trans­plan­ta­cję włosów w klini­ce Novo­derm w Łodzi poprze­dza konsul­ta­cja lekar­ska, w trak­cie której lekarz wyklu­czy prze­ciw­wska­za­nia i szcze­gó­ło­wo omawia prze­bieg zabie­gu. Konsul­ta­cja lekar­ska wpły­wa na mniej­sze ryzy­ko powi­kłań oraz dzia­łań niepo­żą­da­nych. Przed przy­stą­pie­niem do zabie­gu pacjen­to­wi poda­wa­ne jest znie­czu­le­nie miej­sco­we, a następ­nie lekarz przy­stę­pu­je do pobra­nia mikrosz­cze­pów włosów z klat­ki pier­sio­wej, tyłu głowy i pleców. Podczas pobie­ra­nia mikrosz­cze­pów lekarz podej­mu­je decy­zję o poda­niu osocza boga­to­płyt­ko­we­go lub komó­rek macie­rzy­stych. Pobra­ne mikrosz­cze­py włosów prze­cho­wy­wa­ne są w warun­kach o odpo­wied­niej tempe­ra­tu­rze i wilgot­no­ści, co prze­kła­da się na zwięk­szo­ną prze­ży­wal­ność miesz­ków włoso­wych. Następ­nym etapem zabie­gu jest przy­go­to­wa­nie niewiel­kich otwo­rów na skórze głowy i umiesz­cze­nie w nich wcze­śniej pobra­nych mikrosz­cze­pów miesz­ków włoso­wych. Po prze­pro­wa­dzo­nym zabie­gu lekarz prze­ka­zu­je pacjen­to­wi zale­ce­nia doty­czą­ce pielę­gna­cji, co poma­ga w uzyska­niu najbar­dziej satys­fak­cjo­nu­ją­cych rezul­ta­tów. Zabieg trans­plan­ta­cji włosów meto­dą WAW FUE zazwy­czaj trwa od 5 do 9 godzin, a ocze­ki­wa­ne efek­ty widocz­ne są po upły­wie około roku. Zabieg prze­szcze­pu włosów jest bezbo­le­sny i komfor­to­wy, nie wyma­ga okre­su rekon­wa­le­scen­cji. Meto­da trans­plan­ta­cji włosów pozwa­la uzyskać natu­ral­ne efek­ty i nie pozo­sta­wia nieeste­tycz­nych blizn. Prze­szczep włosów w klini­ce Novo­derm charak­te­ry­zu­je się maksy­mal­ny­mi rezul­ta­ta­mi przy mini­mal­nej inwa­zyj­no­ści oraz bardzo dobrym stosun­kiem jako­ści do ceny.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry