Jak wygląda i ile kosztuje plastyka nosa?

Plasty­ka nosa to jeden z najpo­pu­lar­niej­szych zabie­gów, na jakie decy­du­ją się kobie­ty w różnym wieku. Dzię­ki bardzo precy­zyj­nym tech­ni­kom opera­cyj­nym lekarz może nie tylko popra­wić wygląd zewnętrz­ny i samo­oce­nę pacjent­ki, ale też rozwią­zać jej proble­my zdro­wot­ne. Co warto wiedzieć o tej metodzie?

Plastyka nosa — kiedy warto skorzystać z zabiegu?

Wska­za­niem do plasty­ki nosa jest np.:

  • nieza­do­wo­le­nie z jego wyglą­du (np. zbyt duży rozmiar, garb),
  • ostry lub obni­żo­ny kąt nosowo-wargowy,
  • nieeste­tycz­ne rozdzie­le­nie chrząst­ki na czub­ku nosa.

Na tego typu zabieg często decy­du­ją się osoby, które mają zdefor­mo­wa­ny nos od urodze­nia lub wsku­tek wypad­ku, uderze­nia lub inne­go urazu. Plasty­ka nosa może być też prze­pro­wa­dza­na ze wzglę­dów zdro­wot­nych. Przy­kła­do­wo krzy­wa prze­gro­da noso­wa utrud­nia pacjent­ce oddy­cha­nie, powo­du­je chra­pa­nie w nocy. Tego typu defekt sprzy­ja nawra­ca­ją­cym infek­cjom górnych dróg oddechowych.

Warto mieć świa­do­mość, że subtel­na korek­ta nosa jest w stanie całko­wi­cie odmie­nić wygląd ogól­ny całej twarzy. Pamię­taj­my, że plasty­kę nosa zawsze wyko­nu­je doświad­czo­ny i wykwa­li­fi­ko­wa­ny chirurg plastyczny.

Jak wygląda plastyka nosa? Najważniejsze informacje o zabiegu

Opera­cja plastycz­na nosa jest poprze­dzo­na konsul­ta­cją wstęp­ną i szere­giem badań (np. morfo­lo­gia krwi, PT, wymaz z nosa, EKG, RTG). Wska­za­ne jest także szcze­pie­nie prze­ciw­ko WZW typu B. Zabieg jest prze­pro­wa­dza­ny w znie­czu­le­niu ogól­nym i trwa od 1 do nawet 4 godzin. Zwykle chirurg doko­nu­je cięć we wnętrzu nosa, choć w razie wska­zań, może też naciąć słupek nosa. Po wyko­na­niu prze­pro­wa­dze­niu korek­ty, specja­li­sta zakła­da pacjent­ce specjal­ne opatrun­ki (wewnątrz nosa i na zewnątrz), aby zata­mo­wać ewen­tu­al­ny krwo­tok i usztyw­nić kości oraz prze­gro­dę noso­wą. Przez kolej­ne 3–4 tygo­dnie od wyko­na­nia zabie­gu u pacjent­ki może utrzy­my­wać się obrzęk nosa i twarzy oraz zasi­nie­nie oczu, co jest natu­ral­nym objawem.

Warto podkre­ślić, że efekt final­ny plasty­ki nosa meto­dą chirur­gicz­ną jest widocz­ny dopie­ro po około 1–1,5 roku. Nale­ży więc uzbro­ić się w cierpliwość.

Co zamiast plastyki nosa? Modelowanie nosa kwasem hialuronowym

Osoby, które nie chcą poddać się opera­cji plastycz­nej, która jest skom­pli­ko­wa­nym i poważ­nym zabie­giem mogą skorzy­stać z mniej inwa­zyj­nych alter­na­tyw. Przy­kła­do­wo, w naszej Klini­ce Novo­derm od lat wyko­nu­je­my mode­lo­wa­nie nosa kwasem hialu­ro­no­wym, który jest substan­cją natu­ral­nie wystę­pu­ją­cą w ludz­kim orga­ni­zmie. Efek­ty zabie­gu są widocz­ne od razu, cała proce­du­ra trwa około godzi­ny i nie wiąże się z długą rekon­wa­le­scen­cją, jak w przy­pad­ku meto­dy chirur­gicz­nej. W więk­szo­ści przy­pad­ków wystar­czy jeden zabieg mode­lo­wa­nia nosa kwasem hialu­ro­no­wym, by móc cieszyć się z nowe­go, lepsze­go wyglą­du (proce­du­rę prze­pro­wa­dza doświad­czo­ny lekarz medy­cy­ny este­tycz­nej). Warto wspo­mnieć, że mode­lo­wa­nie nosa bez opera­cji jest kilku­krot­nie tańsze od opera­cji plastycznej.

Ile kosztuje zabieg plastyki nosa?

Wiele pań zasta­na­wia się, na jaki wyda­tek nale­ży się nasta­wić, chcąc poddać się opera­cji plastycz­nej nosa? Cena zabie­gu chirur­gicz­ne­go zale­ży od indy­wi­du­al­ne­go przy­pad­ku. Może to być od 6000 do nawet 13 000 złotych. Nie są to więc małe kwoty (z tego wzglę­du coraz więcej klinik medy­cy­ny este­tycz­nej oferu­je opcję płat­no­ści ratal­nych). Na koszt plasty­ki nosa wpły­wa też reno­ma danej klini­ki, zatrud­nie­ni w niej specja­li­ści oraz loka­li­za­cja (zwykle im więk­sze miasto, tym wyższa cena usług).

Twój nos spra­wia, że masz komplek­sy i niechęt­nie patrzysz w lustro? Chcesz pozbyć się tego proble­mu, cieszyć się kształt­nym nosem bez koniecz­no­ści podda­nia się opera­cji? Umów się na konsul­ta­cję z naszy­mi eksper­ta­mi z Klini­ki Novo­derm w Łodzi i skorzy­staj z zabie­gu mode­lo­wa­nia nosa kwasem hialu­ro­no­wym już teraz. Zapew­nia­my, że efekt final­ny speł­ni Twoje ocze­ki­wa­nia, a nieatrak­cyj­ny nos będzie tylko wspo­mnie­niem. Zapew­nia­my facho­wą opie­kę perso­ne­lu medycz­ne­go i miłą atmos­fe­rę. Pozbądź się komplek­sów i odzy­skaj pewność siebie!

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry