Redermalizacja

Cennik

Xela Rederm700 zł

Jakie rodzaje zabiegów redermalizacji wykonujemy?

Xela Rederm® 1.1% – 1 & 2 ml

Xela Rederm® 1.8% – 1 & 2 ml

Xela Rederm® 2.2% – 1 & 2 ml

odmladzanie skory

Czym jest redermalizacja?

Redermalizacja jest zabiegiem profilaktycznym pozwalającym walczyć ze starzeniem się skóry oraz zadbać o odbudowę naskórka.

W czasie zabie­gu wyko­rzy­stu­je się prepa­ra­tów szwaj­car­skiej firmy Hyalu­al Xela Rederm, w które­go skła­dzie znaj­du­je się bursz­ty­nian sodu oraz kwas hialu­ro­no­wy. Zabieg pole­ga na wstrzyk­nię­ciu prepa­ra­tów meto­dą mezo­te­ra­pii. Powo­du­je to zaha­mo­wa­nie powsta­wa­nia wolnych rodni­ków i zapo­bie­ga odwod­nie­niu skóry.

Obszary zastosowania redermalizacji.

Reder­ma­li­za­cję można zast­so­wac na kilka obsza­rów ciała. W klini­ce Novo­derm  stosu­je sięją na:

 • Twarz,
 • Szyje,
 • Dekolt,
 • Dłonie,
 • Skórę pod oczami.

Zabieg pole­ca­ny jest osobom, które chcąc zmini­ma­li­zo­wać efek­ty innych zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nej (blizn, prze­bar­wień) i skutecz­nie walczyć z ozna­ka­mi starze­nia się skóry.

Najważniejsze aspekty zabiegu

Cena/jakość

Zabieg reder­ma­li­za­cji jest tym o wyso­kiej jako­ści. Prze­pro­wa­dza­ny jest w opar­ciu o prepa­ra­ty speł­nia­ją­ce między­na­ro­do­we normy i stan­dar­dy CE 0373. Wyka­zu­je przez to dużą skutecz­ność. Cena zabie­gu zale­ży od obsza­ru ciała, na którym ma zostać wykonany.

Bezpieczeństwo

Prepa­ra­ty Xela Rederm są skutecz­ne i łatwe w użyciu, a także w pełni bezpiecz­ne dla skóry twarzy. Stoso­wa­ne są bez obaw o jakie­kol­wiek skut­ki ubocz­ne. Dzię­ki prepa­ra­tom o różnym stęże­niu kwasu hialu­ro­no­we­go możli­we jest prze­pro­wa­dze­nie zabie­gu dopa­so­wa­ne­go do indy­wi­du­al­nych potrzeb i proble­mów pacjenta.

Komfort

Reder­ma­li­za­cja nie niesie ze sobą uczu­cia dyskom­for­tu czy bólu, a także koniecz­no­ści długiej rekon­wa­le­scen­cji. Nakłu­cia mogą wywo­łać drob­ne niedo­god­no­ści, które są elimi­no­wa­ne poprzez poda­nie znie­czu­le­nia miejscowego.

Częste pytania

 • Jakie są efekty zabiegu?

  Efek­ty reder­ma­li­za­cji to młoda, zdro­wa i rozja­śnio­na skóra. Zabieg popra­wia jej elastycz­ność i stopień nawil­że­nia, zmniej­sza głębo­kość i długość zmarsz­czek, a także popra­wia powierzch­nię i faktu­rę skóry.

 • Ile czasu trwa zabieg?

  Czas trwa­nia zabie­gu wyno­si ok. 30 minut. Pacjent­ka powin­na się poja­wić w klini­ce ok. pół godzi­ny wcze­śniej, aby można było podać znie­czu­le­nie miejscowe.

 • Jakie są efekty uboczne zabiegu?

  Po zabie­gu mogą poja­wić się niewiel­kie sinia­ki, obrzęk lub bole­sność w miej­scu iniek­cji. Obja­wy te ustę­pu­ją po 2–3 dniach.

Przeciwwskazania

 • Choro­by nowo­two­ro­we i chemioterapia
 • Zaawan­so­wa­na cukrzyca
 • Skłon­ność do powsta­wa­nia blizn
 • Infek­cje skóry
 • Ciąża i karmie­nie piersią
 • Stoso­wa­nie leków obni­ża­ją­cych krze­pli­wość krwi

Redermalizacja krok po kroku

1

Konsultacja

Przed zabie­giem prze­pro­wa­dza­na jest konsul­ta­cja z leka­rzem prowa­dzą­cym. W jej trak­cie dobie­ra­ny jest zabieg najlep­szy dla skóry, a także okre­śla­ne efek­ty, jakie można osią­gnąć dzię­ki redermalizacji.

2

Pierwszy zabieg

Pierw­szy zabieg poprze­dzo­ny jest nało­że­niem znie­czu­le­nia. Prepa­rat poda­wa­ny jest na czystą skórę za pomo­cą serii wkłuć cien­ką igłą.

3

Kolejne zabiegi

Zale­ca­na jest konty­nu­acja tera­pii. Reko­men­do­wa­na ilość zabie­gów to 3. Wyko­nu­je się je w serii w odstę­pie 2–3 tygodni.

4

Konsultacja kończąca

Zakoń­cze­nie kura­cji ma ocenić osią­gnię­te rezul­ta­ty i dobrać ewen­tu­al­ne zabie­gi wspie­ra­ją­ce efek­ty zabie­gu redermalizacji.

Redermalizacja okiem eksperta

90%

Czas rekon­wa­le­scen­cji

Rekon­wa­le­scen­cja po zabie­gu reder­ma­li­za­cji trwa 2–3 dni. W tym czasie eksper­ci klini­ki Novo­derm zale­ca­ją unika­nie wysił­ku fizycz­ne­go, korzy­sta­nia z base­nu oraz sauny.

60%

Koniecz­ność powtarzania

Najlep­sze efek­ty osią­ga się, wyko­nu­jąc reder­ma­li­za­cję jako serię zabie­gów. Wska­za­ne jest prze­pro­wa­dze­nie kura­cji skła­da­ją­cej się z 3 zabiegów.

Jak działa redermalizacja?

11

Przygotowanie do zabiegu

Oczysz­cze­nie i dezyn­fek­cja skóry w obsza­rze, który ma być podda­ny zabie­go­wi redermalizacji.

22

Pierwsza faza

Poda­nie znie­czu­le­nia miej­sco­we­go w celu złago­dze­nia dyskom­for­tu pacjen­ta i przy­go­to­wa­nie skóry do zabiegu.

33

Druga faza

Wstrzyk­nię­cie substan­cji czyn­nych do głęb­szych warstw skóry.

44

Trzecia faza

Dalsze ostrzy­ki­wa­nie skóry serią nakłuć z prepa­ra­tem Xela Rederm® o wybra­nym stężeniu.

55

Ostatnia faza

Ocena rezul­ta­tów na wizy­cie kontrolnej.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry