Usuwanie blizn laserem frakcyjnym CO2

Blizny to szpe­cą­ce defek­ty skór­ne, które odbie­ra­ją pewność siebie i powo­du­ją nieza­do­wo­le­nie z wyglądu.

Na szczę­ście, dzię­ki osią­gnię­ciom współ­cze­snej medy­cy­ny este­tycz­nej nasi specja­li­ści mają do wybo­ru szero­ki wachlarz narzę­dzi dedy­ko­wa­nych do usuwa­nia blizn. Jednym z najsku­tecz­niej­szych sprzę­tów jest laser frak­cyj­ny CO2.

Skąd biorą się blizny? Przyczyny powstawania blizn

Blizna to natu­ral­ny proces goje­nia się skóry. Zanim omówi­my prze­bieg lase­ro­we­go usuwa­nia blizn, warto wspo­mnieć, co może prowo­ko­wać ich powsta­nie. Jak podkre­śla wielu eksper­tów, istnie­je mnóstwo przy­czyn tworze­nia blizn. Do najczęst­szych czyn­ni­ków spraw­czych zali­cza­my m.in.:

 • zaka­że­nia bakteryjne,
 • choro­by zakaźne,
 • oparze­nia termicz­ne i chemiczne,
 • atopo­we zapa­le­nia skóry,
 • odmro­że­nia,
 • trądzik młodzień­czy (odpo­wia­da głów­nie za blizny zanikowe),
 • cięcia chirur­gicz­ne (tzw. blizny pooperacyjne).

Laserowe usuwanie blizn CO2 — jak wygląda zabieg?

W więk­szo­ści przy­pad­ków kremy na blizny i domo­we, trady­cyj­ne sposo­by nie dają satys­fak­cjo­nu­ją­cych efek­tów (ewen­tu­al­nie lekko rozja­śnia­ją skórę). Warto sięgać po nowo­cze­sne i skutecz­ne rozwią­za­nia, jakie daje nam lase­ro­te­ra­pia. Szcze­gól­nie pole­ca­nym sprzę­tem jest laser frak­cyj­ny CO2 Fine­xel. To zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gicz­nie urzą­dze­nie dedy­ko­wa­ne dla pacjen­tów chcą­cych zmini­ma­li­zo­wać blizny o różnym pochodzeniu.

Zabieg lase­ro­we­go usuwa­nia blizn zawsze poprze­dza wstęp­na konsul­ta­cja. Po wyklu­cze­niu prze­ciw­wska­zań na około 30–45 minut przed rozpo­czę­ciem pracy lase­ra specja­li­sta apli­ku­je na obszar zabie­go­wy krem znie­czu­la­ją­cy (sama lase­ro­te­ra­pia w zależ­no­ści od rozle­gło­ści i wieku blizny trwa do 20 minut). Laser Fine­xel jest niezwy­kle precy­zyj­ny, głębo­ko pene­tru­je skórę. Dzię­ki wyjąt­ko­wym para­me­trom czas zabie­gu jest skró­co­ny do mini­mum. W trak­cie wysy­ła­nia impul­sów lase­ro­wych pacjent może odczu­wać lekkie ukłu­cia. Ile sesji jest potrzeb­nych do całko­wi­te­go usunię­cia blizny? W zależ­no­ści od indy­wi­du­al­ne­go przy­pad­ku może to być od 1 do 3 zabie­gów wyko­ny­wa­nych w 4–6 tygo­dnio­wych odstę­pach czasu.

Zalety laserowego usuwania blizn — dlaczego warto?

Część osób nieprze­ko­na­nych do lase­ro­te­ra­pii zasta­na­wia się, jakie są zale­ty tego rozwią­za­nia? Głów­ne plusy usuwa­nia blizn meto­dą lase­ro­wą to:

 • bezkr­wa­wość zabiegu,
 • brak szwów,
 • wyso­ki poziom bezpie­czeń­stwa (ze wzglę­du na użycie certy­fi­ko­wa­ne­go sprzętu),
 • szyb­kie goje­nie się obsza­ru pozabiegowego,
 • wyso­ka efek­tyw­ność terapii.

Warto dodać, że laser frak­cyj­ny CO2 to urzą­dze­nie o wszech­stron­nym zasto­so­wa­niu. Oprócz reduk­cji blizn, za jego pomo­cą można:

 • wygła­dzić drob­ne zmarszczki,
 • zmniej­szyć rozstępy,
 • usunąć prze­bar­wie­nia,
 • zlikwi­do­wać znamio­na skór­ne i brodawki,
 • zmniej­szyć widocz­ność rozsze­rzo­nych porów.

Przeciwwskazania do laserowego usuwania blizn

Z dobro­czyn­ne­go dzia­ła­nia lase­ra frak­cyj­ne­go CO2 nie mogą skorzy­stać kobie­ty w ciąży, matki karmią­ce pier­sią, osoby ze zmia­na­mi nowo­two­ro­wy­mi, rozle­gły­mi wypry­ska­mi, aktyw­ny­mi infek­cja­mi. Czyn­ni­kiem wyklu­cza­ją­cym jest też stoso­wa­nie izotretynoiny.

Chcesz dowie­dzieć się jesz­cze więcej na temat usuwa­nia blizn z wyko­rzy­sta­niem nowo­cze­sne­go lase­ra frak­cyj­ne­go CO2? Skon­sul­tuj się już dziś z eksper­ta­mi z Klini­ki Novo­derm w Łodzi – nasi specja­li­ści chęt­nie pomo­gą Ci pozbyć się wszel­kich niedo­sko­na­ło­ści skóry, odzy­skać pięk­ny wygląd i dobre samo­po­czu­cie Korzy­sta­my z wyso­kiej klasy sprzę­tu medycz­ne­go czoło­wych produ­cen­tów i gwaran­tu­je­my wyso­ką skutecz­ność proce­dur zabie­go­wych. Wiemy, jak ważna jest empa­tia i indy­wi­du­al­ne podej­ście do każde­go pacjen­ta. Zadzwoń już teraz.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry