Epilacja laserowa – usuwanie owłosienia bez bólu, na stałe!

Owło­sie­nie, mniej­sze lub więk­sze, znaj­du­je się na całej powierzch­ni skóry. W pewnych partiach włosy są grube, gęste i ciem­ne – dawniej pełni­ły ważne funk­cje ochron­ne. W dzisiej­szych czasach zamiast włosków używa­my odzie­ży i kosme­ty­ków. Zdecy­do­wa­nie więk­szy komfort odczu­wa­my mając ideal­nie gład­ką skórę. Jak taką osią­gnąć? Czy jest to możli­we bez gole­nia i bólu? Oczy­wi­ście! Pozwa­la na to epila­cja lase­ro­wa, która obec­nie jest w zasię­gu każdego!

Czym epilacja laserowa różni się od depilacji? 

Poję­cie depi­la­cji stoso­wa­ne jest w kontek­ście mecha­nicz­ne­go usuwa­nia włosków wraz z ich cebul­ka­mi. Do tego celu stosu­je się m.in. plastry, depi­la­to­ry i wosk. Wyrwa­ne włosy odra­sta­ją znacz­nie wolniej, niż w przy­pad­ku ich skra­ca­nia za pomo­cą ostrza maszyn­ki do gole­nia. Nie jest to jednak równo­znacz­ne z epila­cją. Dlaczego?

Po wyrwa­niu włosa pozby­wa­my się także jego cebul­ki. Jednak włosy wyra­sta­ją z miesz­ków włoso­wych, która znaj­du­je się nieco głębiej w skórze. Prze­rwa­nie tej ciągło­ści skut­ku­je spowol­nie­niem wzro­stu włosa, jednak nie hamu­je proce­su całko­wi­cie. Aby pozbyć się niechcia­ne­go owło­sie­nia na zawsze, koniecz­na jest inge­ren­cja właśnie w miesz­ki włoso­we odpo­wie­dzial­ną za jego wzrost. Jest on boga­ty w mela­ni­nę (barw­nik skóry), który wyka­zu­je wyso­kie powi­no­wac­two do promie­ni lase­ra. Dzię­ki temu ener­gia, jaką gene­ru­je urzą­dze­nie do lase­ro­te­ra­pii jest pochła­nia­na przez komór­ki włosów, co skut­ku­je ich trwa­łym zniszczeniem.

Po serii zabie­gów epila­cji włosy są usuwa­ne na zawsze, nie wyra­sta­ją ponow­nie z tego same­go miej­sca. Jednak epila­cja lase­ro­wa musi być powta­rza­na w kilku seriach. Jest to spowo­do­wa­ne faktem, że włosy rosną w różnym tempie, prze­cho­dząc przez kilka faz. Jedy­nie te w aktyw­nej fazie wzro­stu są podat­ne na dzia­ła­nie promie­ni lase­ra, ponie­waż pozo­sta­ją wówczas połą­czo­ne z miesz­kiem, a tym samym ener­gia lase­ra jest skutecz­nie absor­bo­wa­na. W wyni­ku gene­ro­wa­ne­go ciepła docho­dzi do ogrza­nia struk­tur wewnętrz­nych włosa, co skut­ku­je jego trwa­łym zniszczeniem.

Jak wygląda zabieg epilacji laserowej?

Epila­cja lase­ro­wa to nic inne­go, jak przy­ło­że­nie głowi­cy urzą­dze­nia do wybra­ne­go obsza­ru na ciele i emisja ener­gii. Ta jest pochła­nia­na przez mela­ni­nę, co prowa­dzi do trwa­łe­go uszko­dze­nia struk­tur odpo­wie­dzial­nych za wzrost włosów.

Zabieg stałe­go usuwa­nia owło­sie­nia jest bezbo­le­sny, co zapew­nia specja­li­stycz­ny system chło­dze­nia stoso­wa­ny w nowo­cze­snych urzą­dze­niach. Epila­cja lase­ro­wa w naszej Klini­ce Novo­derm wyko­ny­wa­na jest przy użyciu najnow­szych urzą­dzeń, obsłu­gi­wa­nych przez specja­li­stów, co zapew­nia pacjen­tom pełen komfort. Jedy­ne możli­we odczu­cia w trak­cie zabie­gu to ciepło, ewen­tu­al­nie deli­kat­ne pieczenie.

Każdy zabieg poprze­dzo­ny jest konsul­ta­cją, a ilość serii zabie­go­wych usta­la­na jest indy­wi­du­al­nie, w zależ­no­ści od rodza­ju owło­sie­nia, kolo­ry­tu cery oraz specy­ficz­nych cech. Przy odpo­wied­nim przy­go­to­wa­niu epila­cja lase­ro­wa może być prze­pro­wa­dzo­na także latem.

Na jakie partie ciała i rodzaj owłosienia stosowana jest epilacja? 

Obec­nie z epila­cji lase­ro­wej mogą skorzy­stać wszy­scy, którzy chcą pozbyć się proble­mu niechcia­ne­go owło­sie­nia. Meto­da ta najczę­ściej stoso­wa­na jest na partie ciała, takie jak pachy, uda, łydki i okoli­ce biki­ni. Promie­nie lase­ra służą także do usuwa­nia włosów z twarzy, głów­nie brody i wąsi­ka u kobiet, jak i z pleców i brzu­cha. Można zdecy­do­wać się na epila­cję duże­go obsza­ru, np. całych nóg, jak również punk­to­we usunię­cie włosków z miejsc bardziej newral­gicz­nych, w tym z uszu, karku, podbród­ka czy ramion.

Aby zabieg depi­la­cji lase­ro­wej był skutecz­ny, koniecz­ne jest odpo­wied­nie dobra­nie urzą­dze­nia i jego mocy. Dzię­ki temu osoby z każdym typem karna­cji i kolo­rem włosów mogą skorzy­stać z tej meto­dy i cieszyć się gład­ką skórą.

Sprawdź zabie­gi urzą­dze­niem stoso­wa­nym w naszej klini­ce Novo­derm w Łodzi. Posia­da ono wymien­ne głowi­ce emitu­ją­ce fale o różnej długo­ści, co zapew­nia najwyż­szą efektywność.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry