odmładzanie skóry

Najlepsze zabiegi przed sylwestrem

Przy­ję­cia okolicz­no­ścio­we przy­tra­fia­ją się kilka razy do roku. Ślub, urodzi­ny czy impre­za nowo­rocz­na to z pewno­ścią okazje, podczas których chce­my wyglą­dać najle­piej, jak to tylko możli­we. W gabi­ne­tach kosme­to­lo­gii i medy­cy­ny este­tycz­nej dostęp­ne są tzw. zabie­gi bankie­to­we, które można wyko­nać na krót­ko przed wiel­kim wyjściem. Są one szyb­kie, efek­tyw­ne i pozo­sta­wia­ją długo­trwa­łe efek­ty. Chcesz dowie­dzieć się więcej? Poznaj nasze propo­zy­cje najlep­szych zabie­gów przed sylwestrem!

Lifting twarzy kwasem hialuronowym

Kwas hialu­ro­no­wy to substan­cja, która wystę­pu­je natu­ral­nie w każdej komór­ce ludz­kie­go ciała. Wypeł­nia również ciało szkli­ste oka i jest obec­na m.in. w mazi stawo­wej. Jego głów­nym zada­niem jest utrzy­my­wa­nie opty­mal­ne­go pozio­mu nawil­że­nia tkanek. Z tego powo­du jest chęt­nie stoso­wa­ny w medy­cy­nie este­tycz­nej, jako prepa­rat anti-aging.

Kwas hialu­ro­no­wy to popu­lar­ny i bezpiecz­ny “wypeł­niacz” zmarsz­czek. Używa się go również do neutra­li­zo­wa­nia innych nierów­no­ści skóry, np. wypeł­nia­nia doli­ny łez czy ubyt­ków poura­zo­wych. Zabieg można wyko­ny­wać nie tylko na obsza­rze twarzy, ale również szyi, dekol­tu czy dłoni.

Zabieg na twarz z wyko­rzy­sta­niem kwasu hialu­ro­no­we­go najle­piej jest wyko­nać co najmniej 10 dni przed plano­wa­nym dużym wyjściem. Ponie­waż jest to proce­du­ra pole­ga­ją­ca na wstrzy­ki­wa­niu prepa­ra­tu pod skórę, mogą po niej wystą­pić drob­ne skut­ki ubocz­ne, takie jak zasi­nie­nie, zaczer­wie­nie­nie czy opuchli­zna. Efek­ty te ustę­pu­ją jednak samo­ist­nie, zwykle w ciągu pierw­szej doby po opusz­cze­niu gabi­ne­tu przez pacjenta.

Sam zabieg bankie­to­wy trwa ok. 20–30 minut. Rezul­ta­ty są widocz­ne natych­miast i utrzy­mu­ją się do 24 miesię­cy. Skóra po iniek­cji jest dosko­na­le wygła­dzo­na i nawil­żo­na. Odzy­sku­je swoją dawną jędr­ność, sprę­ży­stość i blask.

Wypełnianie zmarszczek botoksem

Inny popu­lar­ny zabieg bankie­to­wy na twarz to iniek­cja botok­su w celu wygła­dze­nia zmarsz­czek. Substan­cja chemicz­na, znana również jako toksy­na botu­li­no­wa, w rękach wykwa­li­fi­ko­wa­ne­go perso­ne­lu medycz­ne­go stano­wi dosko­na­ły prepa­rat anti-aging.

Proce­du­ra pole­ga na wstrzy­ki­wa­niu botok­su w okre­ślo­ne miej­sca pod skórą pacjen­ta. Częścio­wo para­li­żu­je to mięśnie i układ nerwo­wy, ogra­ni­cza­jąc mimi­kę twarzy. W związ­ku z tym wygła­dze­niu ulega­ją wszel­kie nierów­no­ści skóry, takie jak zmarszcz­ki na czole, bruz­dy noso­wo-wargo­we czy zmarszcz­ki wokół ust.

Iniek­cja botok­su to kolej­ny z zabie­gów na twarz, ale także szyję, dłonie lub dekolt. Proce­du­ra trwa zazwy­czaj od 10 do 20 minut, a jej pierw­sze efek­ty uwidacz­nia­ją się w ciągu kolej­nych 2–3 dni. Pełny rezul­tat może­my obser­wo­wać po 7–14 dniach od wizy­ty w gabi­ne­cie medy­cy­ny estetycznej.

Depigmentacja skóry

Istnie­je kilka skutecz­nych zabie­gów na twarz, których celem jest depig­men­ta­cja skóry. Niein­wa­zyj­ne proce­du­ry, takie jak White­ning czy White Mask umoż­li­wia­ją pozby­cie się prze­bar­wień posło­necz­nych, mela­smy czy piegów. W sposób całko­wi­cie bezbo­le­sny i bezpiecz­ny redu­ku­ją też drob­ne zmarszcz­ki i rozsze­rzo­ne pory, a także pozwa­la­ją złago­dzić łojotok.

Depig­men­ta­cja skóry to jeden z najlep­szych zabie­gów przed sylwe­strem. Po opusz­cze­niu gabi­ne­tu medy­cy­ny este­tycz­nej nale­ży unikać ekspo­zy­cji na promie­nie UV, co ozna­cza, że proce­du­rę tę najle­piej jest prze­pro­wa­dzać w okre­sie od późnej jesie­ni do wcze­snej wiosny.

Oczyszczanie wodorowe

Najważ­niej­szym etapem nakła­da­nia maki­ja­żu na twarz jest odpo­wied­nia pielę­gna­cja skóry. Jeże­li chcesz się zdecy­do­wać na jeden zabieg bankie­to­wy przed sylwe­strem, wybierz oczysz­cza­nie wodo­ro­we w naszej klini­ce Novo­derm w Łodzi.

Proce­du­ra pole­ga na dzia­ła­niu na skórę stru­mie­niem wody pod zwięk­szo­nym ciśnie­niem. Wtła­cza­ne w ten sposób cząstecz­ki wodo­ru skutecz­nie prze­ni­ka­ją do głębo­kich warstw naskór­ka, wpro­wa­dza­jąc tam substan­cje aktyw­ne – głów­nie antyoksydanty.

Efek­ty zabie­gu to:

  • dogłęb­ne oczysz­cze­nie, ujędr­nie­nie i dotle­nie­nie skóry,
  • usunię­cie martwe­go naskórka,
  • reduk­cja drob­nych zmarszczek,
  • wpro­wa­dze­nie substan­cji aktyw­nych pod skórę,
  • neutra­li­zo­wa­nie wolnych rodni­ków (dzia­ła­nie anti-aging).

Oczysz­cza­nie wodo­ro­we to jeden z najczę­ściej wybie­ra­nych zabie­gów bankie­to­wych przed sylwe­strem. Można go wyko­ny­wać na skórze twarzy, szyi, dekol­tu i pleców. Proce­du­ra trwa około 60 minut. Jest bezbo­le­sna i wyjąt­ko­wo bezpiecz­na – nie pozo­sta­wia żadnych efek­tów ubocz­nych, co ozna­cza, że można ją prze­pro­wa­dzić nawet w dniu plano­wa­nej imprezy.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry