Odmładzanie SecretDerm – zabieg mikroigłowy z falami RF

Starze­nie się skóry to proces ciągły i postę­pu­ją­cy. Na jego inten­syw­ność duży wpływ ma styl życia i predys­po­zy­cje gene­tycz­ne, dlate­go pierw­sze zmarszcz­ki i utra­ta jędr­no­ści poja­wia­ją się u osób w różnym wieku. Za pomo­cą Secret­Derm Rf może­my ten proces spowol­nić, a nawet cofnąć już powsta­łe niedo­sko­na­ło­ści. Meto­da ta pole­ga na stymu­la­cji tkanek za pomo­cą mikro­na­kłuć i fal Rf, co zwięk­sza biolo­gicz­ną zdol­ność rege­ne­ra­cyj­ną skóry. Dzię­ki zabie­go­wi Secret­Derm możli­we jest odmła­dza­nie całej twarzy lub wybra­nej partii, a także obsza­rów na ciele. Dowiedz się więcej o tym zabiegu!

Na czym polega zabieg SecretDerm RF?

Secret­Derm RF to jeden z najchęt­niej wybie­ra­nych zabie­gów odmła­dza­ją­cych. Meto­da ta opar­ta jest na zasto­so­wa­niu jedno­cze­śnie dwóch sposo­bów oddzia­ły­wa­nia na tkan­ki: mikro­na­kłu­wa­nia i radio­fre­kwen­cji promieniowej.

W trak­cie zabie­gu na wybra­nym obsza­rze skóry przy pomo­cy urzą­dze­nia Secret­Derm wyko­nu­je się mikro­na­kłu­cia. Wymien­ne igły wpro­wa­dza­ne są precy­zyj­nie na wybra­ną głębo­kość tkanek. Para­me­try dobie­ra się w zależ­no­ści od miej­sca zabie­go­we­go i indy­wi­du­al­nych potrzeb. Jedno­cze­śnie urzą­dze­nie emitu­je impul­sy radio­we o wyso­kiej często­tli­wo­ści. Gene­ru­ją one ener­gię ciepl­ną, która ogrze­wa wewnętrz­ne tkanki.

Zabieg Secret­Derm Rf jest mało­in­wa­zyj­ny i odzna­cza się wyso­kim bezpie­czeń­stwem, dlate­go może być wyko­ny­wa­ny nawet na deli­kat­nych obsza­rach twarzy, takich jak okoli­ce oczu i ust. Sesja prze­pro­wa­dza­na jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, dzię­ki czemu mikro­na­kłu­cia nie są odczu­wa­ne przez pacjen­ta. Czas trwa­nia zabie­gu to zale­d­wie ok. 15–20 minut, w zależ­no­ści od powierzch­ni, jaką chce­my odmło­dzić. Po zakoń­cze­niu skóra może być lekko zaczer­wie­nio­na, co jest zupeł­nie normal­ne i mija po kilku godzinach.

Jak mikronakłuwanie i fale Rf wpływają na oznaki starzenia?

Komór­ki zdro­wej skóry młodych osób wyka­zu­ją wyso­ką aktyw­ność rege­ne­ra­cyj­ną. Każde­go dnia część z nich ulega wymia­nie na nowe. Nieste­ty proces ten znacz­nie spowal­nia już po 30. roku życia, przez co skóra staje się wiot­ka, pozba­wio­na gęsto­ści i posza­rza­ła. Spada również poziom jej nawil­że­nia. Zmia­ny takie przy­czy­nia­ją się do powsta­wa­nia zmarsz­czek, bruzd oraz innych niedo­sko­na­ło­ści, w tym zmian pigmen­ta­cyj­nych. Podsta­wą skutecz­no­ści mikro­na­kłu­wa­nia i radio­fre­kwen­cji promie­nio­wej jest stymu­la­cja natu­ral­nych proce­sów regeneracyjnych.

Wyko­na­ne mikro­na­kłu­cia pobu­dza­ją tkan­ki do prze­bu­do­wy. Rozpo­czy­na się inten­syw­ny proces goje­nia, tworzą się nowe komór­ki włókien kola­ge­no­wych i elasty­ny. W podob­ny sposób dzia­ła radio­fre­kwen­cja promie­nio­wa. W tym przy­pad­ku jednak tkan­ki zosta­ją pobu­dzo­ne do odno­wy w wyni­ku termo­li­zy, czyli rozkła­du cząste­czek pod wpły­wem temperatury.

Połą­cze­nie mikro­na­kłu­wa­nia i fal Rf zapew­nia wyso­ką skutecz­ność zabie­gu. Tkan­ki są maksy­mal­nie pobu­dzo­ne do prze­bu­do­wy. Jedno­cze­śnie zabieg jest bezpiecz­ny, ponie­waż jego dzia­ła­nie pole­ga na stymu­la­cji wyłącz­nie natu­ral­nych procesów.

SecretDerm – efekty odmładzające 

Nawil­ża­nie i ujędr­nia­nie jedy­nie naskór­ka nie przy­no­si ocze­ki­wa­nych rezul­ta­tów, ponie­waż głów­ne proble­my skór­ne doty­czą jej głęb­szych warstw. Aby skóra wyglą­da­ła świe­żo i młodo, nale­ży dbać o każdą jej warstwę.

Odmła­dza­nie z Secret­Derm Rf daje feno­me­nal­ne efek­ty, ponie­waż urzą­dze­nie oddzia­łu­je na głębo­kie tkan­ki, a inge­ren­cja w ich ciągłość jest mini­mal­na. Rezul­ta­ty pogłę­bia­ją się każde­go dnia przez kilka do kilku­na­stu tygo­dni. Tyle czasu orga­nizm potrze­bu­je do wytwo­rze­nia nowych komó­rek kola­ge­nu i elasty­ny. Po tym czasie można liczyć na efek­ty, takie jak:

  • wyraź­ne odmło­dze­nie, napię­cie i ujędr­nie­nie skóry;
  • usunię­cie drob­nych zmarsz­czek i spły­ce­nie głębo­kich bruzd;
  • popra­wa kolo­ry­tu cery;
  • zwęże­nie porów, norma­li­za­cja wydzie­la­nia sebum;
  • reduk­cja zmian potrądzikowych;
  • spły­ce­nie blizn;
  • reduk­cja rozstępów;
  • wygła­dze­nie skóry;
  • reduk­cja cieni pod oczami.

Już po pierw­szej sesji Secret­Derm Rf można zauwa­żyć wyraź­ną popra­wę kondy­cji skóry. W razie potrze­by lub dla utrzy­ma­nia rezul­ta­tów zabieg można powtó­rzyć po ok. miesiącu.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry