Polecane zabiegi w sezonie jesienno-zimowym

Sezon jesien­no-zimo­wy nie jest łaska­wy ani dla naszej skóry, ani dla figu­ry. W tym okre­sie warto rozwa­żyć skorzy­sta­nie z propo­zy­cji medycz­nych i kosme­tycz­nych, których nie prze­pro­wa­dza się latem. Zasta­na­wiasz się, jakie zabie­gi na twarz jesie­nią będą najlep­szym pomy­słem? Możli­wo­ści jest napraw­dę wiele, a każda z nich pozo­sta­wia po sobie rezul­tat w posta­ci popra­wy wyglą­du, ale również (co ważniej­sze) samo­po­czu­cia. Chcesz dowie­dzieć się więcej? Poznaj najbar­dziej pole­ca­ne zabie­gi kosme­tycz­ne na jesień i zimę!

Depigmentacja skóry

Pole­ca­ne zabie­gi na twarz jesie­nią to m.in. różne­go rodza­ju sposo­by depig­men­ta­cji skóry w naszej klini­ce Novo­derm w Łodzi. Ich celem jest usuwa­nie miej­sco­wych prze­bar­wień i innych proble­mów derma­to­lo­gicz­nych. Nieeste­tycz­ne zmia­ny skór­ne mogą poja­wiać się pod wpły­wem różnych czyn­ni­ków, takich jak zabu­rze­nia hormo­nal­ne, stoso­wa­nie niektó­rych kosme­ty­ków i leków, a także nadmier­na ekspo­zy­cja na promie­nie UV.

Chemicz­ne zabie­gi na twarz mają­ce na celu depig­men­ta­cję skóry są niein­wa­zyj­ne, co ozna­cza, że prze­pro­wa­dza się je bez naru­sza­nia ciągło­ści naskór­ka. W klini­ce Novo­derm stosu­je­my meto­dy White­ning oraz White Mask, które umoż­li­wia­ją pozby­cie się takich proble­mów derma­to­lo­gicz­nych, jak:

 • prze­bar­wie­nia posłoneczne,
 • prze­bar­wie­nia o podło­żu hormonalnym,
 • mela­sma,
 • piegi,
 • plamy star­cze,
 • prze­bar­wie­nia poinfekcyjne,
 • ślady starze­nia i zmęcze­nia skóry, drob­ne zmarszczki,
 • rozsze­rzo­ne pory,
 • łojo­tok.

Proce­du­ra jest bezbo­le­sna i bezpiecz­na. Nie wyma­ga specjal­ne­go przy­go­to­wa­nia, a jej pierw­sze efek­ty są widocz­ne od razu po zakoń­cze­niu zabie­gu. Opty­mal­ne rezul­ta­ty uzysku­je się po wyko­na­niu 6–10 sesji w tygo­dnio­wych odstę­pach czasowych.

W przy­pad­ku tego typu zabie­gów na twarz zima jest najlep­szym okre­sem na ich wyko­na­nie. Po opusz­cze­niu gabi­ne­tu pacjent musi prze­strze­gać zale­ceń, w tym przede wszyst­kim stoso­wać wzmo­żo­ną ochro­nę UV. Najła­twiej jest ją utrzy­my­wać w sezo­nie najniż­sze­go nasłonecznienia.

Epilacja laserowa

Dobrym pomy­słem na zabie­gi kosme­tycz­ne zimą są również wszel­kie­go rodza­ju lase­ro­te­ra­pie. Część z nich – np. lase­ro­wą depi­la­cję – nale­ży prze­pro­wa­dzać w seriach po kilka powtó­rzeń. Ponie­waż pomię­dzy zabie­ga­mi musi być zacho­wa­ny odpo­wied­ni odstęp czaso­wy, całość proce­du­ry wydłu­ża się nawet do kilku miesię­cy. Na końco­we rezul­ta­ty również nale­ży odcze­kać około pół roku po ostat­niej sesji. Jeśli zatem chcesz mieć pięk­ne, gład­kie ciało na lato, pomyśl o epila­cji już jesienią!

Isto­tą dzia­ła­nia lase­ra jest trwa­łe uszka­dza­nie miesz­ków włoso­wych. Spra­wia to, że włoski wypa­da­ją i nie mają tenden­cji do odra­sta­nia. Proce­du­ra jest bezpiecz­na i prak­tycz­nie bezbo­le­sna, jej zale­tą jest również uniwer­sal­ność. Lase­ro­te­ra­pia obej­mu­je nie tylko zabie­gi kosme­tycz­ne na twarz zimą. Epila­cji można poddać prak­tycz­nie dowol­ne miej­sce na ciele, w tym przede wszystkim:

 • pachy,
 • uda,
 • łydki,
 • kola­na,
 • klat­kę piersiową,
 • plecy,
 • brzuch,
 • poślad­ki,
 • ramio­na,
 • przed­ra­mio­na,
 • kark,
 • okoli­ce intymne.

Zabieg trwa od kilku­na­stu do kilku­dzie­się­ciu minut. Najważ­niej­szym zale­ce­niem po jego wyko­na­niu jest wzmo­żo­na ochro­na prze­ciw­sło­necz­na skóry.

Elektrostymulacja Sculpting Pro

Wśród zabie­gów na jesień i zimę warto wymie­nić również elek­tro­sty­mu­la­cję. Proce­du­ra ma na celu wyszczu­ple­nie i wymo­de­lo­wa­nie takich części ciała, jak brzuch, uda czy poślad­ki. Jest bardzo skutecz­nym sposo­bem na przy­go­to­wa­nie swojej sylwet­ki na lato!

Oprócz reduk­cji tkan­ki tłusz­czo­wej (śred­nio o 16 procent) nastę­pu­je również około 19-procen­to­wy przy­rost masy mięśnio­wej, co daje widocz­ny na pierw­szy rzut oka efekt wizu­al­ny. Dodat­ko­wą zale­tą zabie­gu jest popra­wa napię­cia i sprę­ży­sto­ści skóry, a co za tym idzie, optycz­ne jej odmłodzenie.

Urzą­dze­nie medycz­ne Sculp­ting Pro emitu­je fale elek­tro­ma­gne­tycz­ne o wyso­kiej często­tli­wo­ści. Docie­ra­jąc do skóry poprzez specjal­ne głowi­ce, wywo­łu­ją one skur­cze mięśni a obsza­rach, które są również aktyw­ne podczas trenin­gu na siłow­ni. Efek­ty jednej sesji elek­tro­sty­mu­la­cji są porów­ny­wal­ne do rezul­ta­tów wyko­na­nia 20 tysię­cy przy­sia­dów lub brzusz­ków. A to wszyst­ko w 30 do 45 minut!

Zabieg jest bezpiecz­ny i niein­wa­zyj­ny. Opty­mal­ne rezul­ta­ty tera­pii uzysku­je się po prze­pro­wa­dze­niu co najmniej 4 sesji w tygo­dnio­wych odstę­pach czasowych.

NovoDerm
novoderm.pl
menu
Przewiń do góry